บุคลากร [ลูกจ้างชั่วคราว]


นางสาววันเพ็ญ คำมี
ลูกจ้างชั่วคราว ( เจ้าหน้าที่พัสดุ)
นายสมชาย ผิวทอง
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการฯ)
นางสาววาสนา นิลขาว
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
นายสรายุทธ โตเจริญ
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการฯ)
นางสาวสายฝน ปรีดีวงษ์
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
นายสามารถ บุญคุ้มอยู่
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการฯ)
นางสาวสุคนธ์ นิลออ
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่พัสดุ)
นายสุธน ภู่กลัด
ลูกจ้างชั่วคราว (คนขับรถ)
นางสาวเสาวภา สังข์ทอง
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการ)
นายอัฐวุฒิ จอมทอง
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการ)
นางกาญจนวรรณ ใจภูมิ
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
นางสาวอาทิตยา หิริรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว (กิจการนักเรียน)
นายอาจองค์ ล้ำเลิศ
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการฯ)
นางทองสุข นิลขาว
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
นางสาวอิสราพร ภู่กลัด
ลูกจ้างชั่วคราว ( วิชาการ)
นายเอนก ลดิภาสกุล
ลูกจ้างชั่วคราว (รปภ.)
นางประกายดาว อินจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
นายชินโชติ โตเจริญ
ลูกจ้างชั่วคราว ( ถ่ายเอกสาร)
นางพัชรี อุ้ยเอี่ยม
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
นายณัฐพงษ์ กิ่งแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่โสต)
นางมยุรี ฉุนหอม
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
นายทองสุข แกล้วกล้า
ลูกจ้างชั่วคราว (คนขับรถ)
นางวรรณา พัฒนพิบูลย์
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
นายปรีชา ฉุนหอม
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการฯ)
นางสายฝน งามระเบียบ
ลูกจ้างชั่วคราว ( คนล้างจาน)
นายเพลิน สุริยมาศ
ลูกจ้างชั่วคราว (คนขับรถ)
นางสาวจุฑามาศ สุดนุช
ลูกจ้างชั่วคราว ( ทะเบียน)
นายไพฑูรย์ โตประพันธ์
ลูกจ้างชั่วคราว (รปภ.)
นางสาวฑิมพิกา เพ็งศรี
ลูกจ้างชั่วคราว (บริหารทั่วไป)
นายวรุดม์ หนูเนตร
ลูกจ้างชั่วคราว (กิจการนักเรียน)
นางสาวทิพย์มาศ จาบทอง
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการ)
นายวินัย ทองอิ่ม
ลูกจ้างชั่วคราว ( รปภ.)
นางสาวยุพารัตน์ จาบทอง
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการ)
นายวุฒินัน จันทร์น้ำคบ
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการฯ)

กลุ่มกิจกรรมภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 3.215.177.171
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 1
วันนี้ 4
เมื่อวานนี้ 52
เดือนนี้ 460
ปีนี้ 460
รวมทั้งหมด 460
29 กันยายน 2564