ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน

ชื่อ - สกุล :
นายภิญโญ ขาวพราย
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
วัน เดือน ปีเกิด :
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519
หมายเลขโทรศัพท์ :
056-621054 ต่อ 0 (ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่)
e-Mail :
ae_pinyo@hotmail.com
การศึกษา :
ประวัติการรับราชการ :
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
ชื่อ - สกุล :
นางเมตตา พลประถม
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
วัน เดือน ปีเกิด :
20 ธันวาคม พ.ศ. 2506
หมายเลขโทรศัพท์ :
056-621054 ต่อ 4 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
e-Mail :
metta2506@hotmail.com
การศึกษา :
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาหลักสูตรและการสอน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขายุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้
ประวัติการรับราชการ :
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
ชื่อ - สกุล :
นางนวพร เสริมศิริกาญจนา
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
วัน เดือน ปีเกิด :
12 ตุลาคม พ.ศ. 2513
หมายเลขโทรศัพท์ :
056-621054 ต่อ 0 (กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล)
e-Mail :
navaporn467@gmail.com
การศึกษา :
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา
ประวัติการรับราชการ :
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
ชื่อ - สกุล :
นายสมศักดิ์ ทับทิม
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
วัน เดือน ปีเกิด :
30 เมษายน พ.ศ. 2530
หมายเลขโทรศัพท์ :
056-621054 ต่อ 1 (กลุ่มงานบริหารวิชาการ)
e-Mail :
b_beer99@hotmail.com
การศึกษา :
ประวัติการรับราชการ :
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
ชื่อ - สกุล :
นายณัฐวัตร รอดน้อย
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
วัน เดือน ปีเกิด :
26 สิงหาคม พ.ศ. 2534
หมายเลขโทรศัพท์ :
056-621054 ต่อ 3 (กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน)
e-Mail :
rodnoi_nat@taphanhin.ac.th
การศึกษา :
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา
ประวัติการรับราชการ :
22 พ.ค. 2558 - 22 พ.ค. 2560 : ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
22 พ.ค. 2560 - 26 ต.ค. 2563 : ครู โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
26 ต.ค. 2563 - 28 ม.ค. 2564 : รองผู้อำนวยการ โรงเรียนตะพานหิน สพม.41
28 ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการ โรงเรียนตะพานหิน สพม.พิจิตร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

กลุ่มกิจกรรมภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 44.200.117.166
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 2
วันนี้ 13
เมื่อวานนี้ 58
เดือนนี้ 1878
ปีนี้ 2642
รวมทั้งหมด 2642
25 กันยายน 2566