บุคลากร [กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

นายอิศรา อยู่หว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวฌานีกร ปรารถนารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายสมัคร พงษ์พุฒ
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวพรวิภา สวนมะลิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายกนกศักดิ์ เนียมสุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสราวุธ กิ่งภาพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายมาโนช วิริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพรพิมล เรี่ยมสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเบญจรี บุญเที่ยง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบุบผา พานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวขนิษฐา ต่วนชะเอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสิริรัตน์ บุญมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจารุวรรณ พงษ์พุฒ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิดาภา คงคาสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางหฤทัย อุดคำมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาววารินทร์ พรหมอยู่
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวทัศนีย์ นารี
ครู ชำนาญการ
นางสาวเนตรนะภา พวงไทย
ครู ชำนาญการ
นายอัชฌา ราวิน
ครู ชำนาญการ
นางสาวศรัลยา วงเอี่ยม
ครู
นางสาวอรณิชา ดิษทับ
ครู
นายจักรี เบญจรัตน์ฉัตร
ครู
นายณัฐพล ระวิ
ครู
นางสาวนุรารัตน์ กรีอินทอง
ครูผู้ช่วย
นางสาวขวัญฤทัย บุญเฟื่อง
ครูผู้ช่วย
นายศราวุธ ตั้งใจ
ครู
นางสาวอริสรา วงเอี่ยม
ลูกจ้างชั่วคราว (Lab boy)

กลุ่มกิจกรรมภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 52.203.18.65
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 2
วันนี้ 20
เมื่อวานนี้ 66
เดือนนี้ 176
ปีนี้ 176
รวมทั้งหมด 176
21 มกราคม 2565