บุคลากร [กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

นางหฤทัย อุดคำมี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวฌานีกร ปรารถนารักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายกนกศักดิ์ เนียมสุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาววารินทร์ พรหมอยู่
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรวิภา สวนมะลิ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอิศรา อยู่หว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสราวุธ กิ่งภาพ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมัคร พงษ์พุฒ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสิริรัตน์ บุญมี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายมาโนช วิริยะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจารุวรรณ พงษ์พุฒ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิดาภา คงคาสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพรพิมล เรี่ยมสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายณัฐพล ระวิ
ครูชำนาญการ
นางสาวพิจิตรา เมฆประยูร
ครูชำนาญการ
นางสาวทัศนีย์ นารี
ครูชำนาญการ
นายอัชฌา ราวิน
ครูชำนาญการ
นางสาวศรัลยา วงเอี่ยม
ครู
นายบัญญพนต์ เภาอ่อน
ครู
นางสาวอรณิชา ดิษทับ
ครู
นายจักรี เบญจรัตน์ฉัตร
ครู
นางสาวนุรารัตน์ กรีอินทอง
ครู
นางสาวขวัญฤทัย บุญเฟื่อง
ครู
นายศราวุธ ตั้งใจ
ครู
นายปฏิพล จันทร์แดง
ครูผู้ช่วย
นายธนวัฒน์ กลิ่นด้วง
ครูผู้ช่วย
นายฐิติวัฒน์ ใยดี
ครูผู้ช่วย

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 3.236.223.106
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 2
วันนี้ 69
เมื่อวานนี้ 97
เดือนนี้ 284
ปีนี้ 6,008
รวมทั้งหมด 15,893
3 มีนาคม 2567