บุคลากร [ลูกจ้างชั่วคราว]


นางสาวสุคนธ์ นิลออ
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่พัสดุ)
นางสาวเสาวภา สังข์ทอง
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการ)
นางกาญจนวรรณ ใจภูมิ
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
นางสาวอาทิตยา หิริรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว (กิจการนักเรียน)
นางทองสุข นิลขาว
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
นางสาวอิสราพร ภู่กลัด
ลูกจ้างชั่วคราว ( วิชาการ)
นางประกายดาว อินจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
นายชินโชติ โตเจริญ
ลูกจ้างชั่วคราว ( ถ่ายเอกสาร)
นางพัชรี อุ้ยเอี่ยม
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
นายณัฐพงษ์ กิ่งแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่โสต)
นางมยุรี ฉุนหอม
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
นายทองสุข แกล้วกล้า
ลูกจ้างชั่วคราว (คนขับรถ)
นางวรรณา พัฒนพิบูลย์
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
นายปรีชา ฉุนหอม
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการฯ)
นางสายฝน งามระเบียบ
ลูกจ้างชั่วคราว ( คนล้างจาน)
นายวรุดม์ หนูเนตร
ลูกจ้างชั่วคราว (กิจการนักเรียน)
นางสาวจุฑามาศ สุดนุช
ลูกจ้างชั่วคราว ( ทะเบียน)
นายวุฒินัน จันทร์น้ำคบ
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการฯ)
นางสาวฑิมพิกา เพ็งศรี
ลูกจ้างชั่วคราว (บริหารทั่วไป)
นายสมชาย ผิวทอง
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการฯ)
นางสาวทิพย์มาศ จาบทอง
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการ)
นายสรายุทธ โตเจริญ
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการฯ)
นางสาวยุพารัตน์ จาบทอง
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการ)
นายสามารถ บุญคุ้มอยู่
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการฯ)
นางสาววันเพ็ญ คำมี
ลูกจ้างชั่วคราว ( เจ้าหน้าที่พัสดุ)
นายอัฐวุฒิ จอมทอง
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการ)
นางสาววาสนา นิลขาว
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
นายอาจองค์ ล้ำเลิศ
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการฯ)
นางสาวสายฝน ปรีดีวงษ์
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
นายเอนก ลดิภาสกุล
ลูกจ้างชั่วคราว (รปภ.)

กลุ่มกิจกรรมภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 52.203.18.65
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 2
วันนี้ 10
เมื่อวานนี้ 66
เดือนนี้ 166
ปีนี้ 166
รวมทั้งหมด 166
21 มกราคม 2565