บุคลากร [ลูกจ้างชั่วคราว]


นายณัฐพงษ์ กิ่งแก้ว
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
นายทศพล ศรีพุฒ
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
นายวรุตม์ หนูเนตร
เจ้าหน้าที่สารวัตรนักเรียน
นางสาวเจนจิรา สุขคุ้ม
เจ้าหน้าที่สารวัตรนักเรียน
นางสาวอิสราพร ภู่กลัด
เจ้าหน้าที่วิชาการ
นางสาวสุคนธ์ นิลออ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาววันเพ็ญ คำมี
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวเสาวภา สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวฑิมพิกา เพ็งศรี
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นางสาวทิพย์มาศ จาบทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวจุฑามาศ สุดนุช
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางสาวยุพารัตน์ จาบทอง
เจ้าหน้าที่การเงิน
นายเอนก ลดิภาสกุล
รปภ.
นางสาววาสนา นิลขาว
พนักงานบริการทั่วไป
นางสาวสายฝน ปรีดีวงษ์
พนักงานบริการทั่วไป
นางกาญจนวรรณ ใจภูมิ
พนักงานบริการทั่วไป
นายสมชาย ผิวทอง
พนักงานบริการทั่วไป
นางทองสุข นิลขาว
พนักงานบริการทั่วไป
นายสรายุทธ โตเจริญ
พนักงานบริการทั่วไป
นางประกายดาว อินจันทร์
พนักงานบริการทั่วไป
นายสามารถ บุญคุ้มอยู่
พนักงานบริการทั่วไป
นางมยุรี ฉุนหอม
พนักงานบริการทั่วไป
นายรุ่งอรุณ โตเจริญ
พนักงานบริการทั่วไป

กลุ่มกิจกรรมภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 3.237.4.45
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 1
วันนี้ 12
เมื่อวานนี้ 125
เดือนนี้ 2,105
ปีนี้ 2,105
รวมทั้งหมด 2,105
31 พฤษภาคม 2566