คณะกรรมการบริหารโรงเรียนตะพานหิน

นายภิญโญ ขาวพราย
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
ประธานกรรมการ

นายสมศักดิ์ ทับทิม
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
กรรมการ
นางเมตตา พลประถม
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
นางสาวจิดาภา คงคาสวัสดิ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
กรรมการ
นางสาววารินทร์ พรหมอยู่
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
กรรมการ
นางภิรัญญา ขาวพราย
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
กรรมการ
นางประเสริฐ วงคำ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล
กรรมการ
นายสมศักดิ์ นิติสกุลชัย
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
กรรมการ
นายกนกศักดิ์ เนียมสุ่ม
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
กรรมการ
นายสราวุธ กิ่งภาพ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
นายคมสันต์ พลต้น
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
นางรุ่งนภา บรรเจิดกิจ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ
นางวิยะดา สง่าไพบูลย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
นางหฤทัย อุดคำมี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
นางสายลม พุดทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กรรมการ
นายสุริยา ทองจรัส
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กรรมการ
นางสาวกฤดิ์มณี พลประถม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กรรมการ
นางสาวจิรวรรณ อิศราภรณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กรรมการ
นางสาววีรญา เมฆกระจาย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กรรมการ
นายจักรี เบญจรัตน์ฉัตร
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กรรมการ
นายธนาวุฒิ ฟองจางวาง
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมแนะแนว
กรรมการ
นางนวพร เสริมศิริกาญจนา
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวมนัญชยา ปานฤทธิ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 3.233.242.67
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 2
วันนี้ 51
เมื่อวานนี้ 58
เดือนนี้ 1,762
ปีนี้ 10,752
รวมทั้งหมด 20,637
25 เมษายน 2567