คณะกรรมการบริหารโรงเรียนตะพานหิน

นายภิญโญ ขาวพราย
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
ประธานกรรมการ

นางเมตตา พลประถม
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
กรรมการ
นางนวพร เสริมศิริกาญจนา
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล
กรรมการ
นายสมศักดิ์ ทับทิม
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
นายณัฐวัตร รอดน้อย
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
กรรมการ
นางสาวจิดาภา คงคาสวัสดิ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
กรรมการ
นางสาววารินทร์ พรหมอยู่
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
กรรมการ
นางประเสริฐ วงคำ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล
กรรมการ
นางสาวมนัญชยา ปานฤทธิ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล
กรรมการ
นายคมสันต์ พลต้น
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
นายสราวุธ กิ่งภาพ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
นายสังเกษ เจ็กมา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
กรรมการ
นายกนกศักดิ์ เนียมสุ่ม
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
กรรมการ

กลุ่มกิจกรรมภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 3.237.4.45
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 1
วันนี้ 14
เมื่อวานนี้ 125
เดือนนี้ 2,107
ปีนี้ 2,107
รวมทั้งหมด 2,107
31 พฤษภาคม 2566