สารนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565

เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และนำพาประเทศชาติสู่อนาคต ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้าสู่สังคมดิจิทัล โรคอุบัติใหม่ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โลก เด็กและเยาวชนจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้มีความพร้อมและมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำเนินชีวิตในสังคมวิถีใหม่อย่างมีคุณภาพและมีความสุข

วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ผมได้มอบคำขวัญว่า “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการคิดและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ รู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดี ดังนั้น เด็กและเยาวชนจึงต้องให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หมั่นแสวงหาความรู้และฝึกฝนทักษะให้มีความหลากหลาย เพื่อใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและใช้เหตุผลในการตัดสินใจด้วยความรอบคอบ เปิดกว้าง และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและหลากหลาย เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข ผมเชื่อมั่นว่าเด็กและเยาวชนไทยจะยึดมั่นและเคารพใน 3 สถาบันหลัก อันประกอบด้วย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีของสังคม และร่วมใช้พลังของคนรุ่นใหม่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทยให้เจริญรุ่งเรือง

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล อีกทั้งเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคน พร้อมทั้งครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และขับเคลื่อนชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

สาร นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565

รัฐบาลกำหนดให้วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก เอาใจใส่ในการเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน กล่อมเกลาจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น เพราะเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ รัฐบาลจึงส่งเสริมให้มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

วันเด็กแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช 2565 ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ดิฉันจึงมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากปัจจุบันเป็นโลกของการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร เด็กและเยาวชนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัด จึงต้องเลือกรับและใช้เทคโนโลยีการสื่อสารให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะที่จำเป็นที่ทันต่อโลกและเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะทักษะทางเทคโนโลยี ตั้งแต่การใช้ประโยชน์เพื่อการดำรงชีวิต ตลอดจนถึงการสร้างรายได้ รวมทั้งได้รับการปลูกฝังหลักคิดที่ถูกต้องควบคู่กับการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต ทักษะการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น บ่มเพาะวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต การทำงานและการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างพลเมืองโลกที่พึงประสงค์

ดิฉันขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังเด็ก ๆ และเยาวชน ขออวยพรให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนมีความสุข ดูแลสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นเด็กไทยวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสืบไป

นางสาวตรีนุช เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กำหนดการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์

⏰ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วม Join Zoom Meeting ที่ลิงก์
Meeting ID: 865 6840 4538
? หรือที่เพจ ศธ.360 องศา
(เปิดระบบ zoom เวลา 8.30 น.)

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 3.215.186.30
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 3
วันนี้ 11
เมื่อวานนี้ 88
เดือนนี้ 2,705
ปีนี้ 13,823
รวมทั้งหมด 23,708
31 พฤษภาคม 2567