โรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

บุคลากร [กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

นายอิศรา อยู่หว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวฌานีกร ปรารถนารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายสมัคร พงษ์พุฒ
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางหฤทัย อุดคำมี
ครู เชียวชาญพิเศษ

นางสาวพรวิภา สวนมะลิ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายกนกศักดิ์ เนียมสุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสราวุธ กิ่งภาพ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายมาโนช วิริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางพรพิมล เรี่ยมสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางเบญจรี บุญเที่ยง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวขนิษฐา ต่วนชะเอม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางบุบผา พานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวขนิษฐา ต่วนชะเอม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสิริรัตน์ บุญมี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางจารุวรรณ พงษ์พุฒ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิดาภา คงคาสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาววารินทร์ พรหมอยู่
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวเนตรนะภา พวงไทย
ครู ชำนาญการ

นายอัชฌา ราวิน
ครู ชำนาญการ

นางสาวทัศนีย์ นารี
ครู ชำนาญการ

นางสาวศรัลยา วงเอี่ยม
ครู

นางสาวอรณิชา ดิษทับ
ครู

นายจักรี เบญจรัตน์ฉัตร
ครู

นายณัฐพล ระวิ
ครู

นายศราวุธ ตั้งใจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนุรารัตน์ กรีอินทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวขวัญฤทัย บุญเฟื่อง
ครูผู้ช่วย

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายทิว มนูญธรรม
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนตะพานหิน

นางเมตตา พลประถม
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางนวพร เสริมศิริกาญจนา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล

นายณัฐวัตร รอดน้อย
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ด้านเนื้อหา : 4.9/5.0

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ : 4.9/5.0

ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ : 4.9/5.0

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.236.98.69
Online อยู่ : 1
วันนี้ 14
เมื่อวานนี้ 23
เดือนนี้ 128
ปีนี้ 128
รวมทั้งหมด 128
20 มิ.ย. 2564