บุคลากร [ลูกจ้างชั่วคราว]


นายทศพล ศรีพุฒ
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
นายณัฐพงษ์ กิ่งแก้ว
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
นางสาวเจนจิรา สุขคุ้ม
เจ้าหน้าที่สารวัตรนักเรียน
นายวรุตม์ หนูเนตร
เจ้าหน้าที่สารวัตรนักเรียน
นางสาวอิสราพร ภู่กลัด
เจ้าหน้าที่วิชาการ
นางสาวสุคนธ์ นิลออ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาววันเพ็ญ คำมี
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวเสาวภา สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวฑิมพิกา เพ็งศรี
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นางสาวทิพย์มาศ จาบทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวจุฑามาศ สุดนุช
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางสาวยุพารัตน์ จาบทอง
เจ้าหน้าที่การเงิน
นายเอนก ลดิภาสกุล
รปภ.
นายสมชาย ผิวทอง
พนักงานบริการทั่วไป
นางสาวสายฝน ปรีดีวงษ์
พนักงานบริการทั่วไป
นายสรายุทธ โตเจริญ
พนักงานบริการทั่วไป
นางกาญจนวรรณ ใจภูมิ
พนักงานบริการทั่วไป
นางทองสุข นิลขาว
พนักงานบริการทั่วไป
นายสามารถ บุญคุ้มอยู่
พนักงานบริการทั่วไป
นางประกายดาว อินจันทร์
พนักงานบริการทั่วไป
นายรุ่งอรุณ โตเจริญ
พนักงานบริการทั่วไป
นางมยุรี ฉุนหอม
พนักงานบริการทั่วไป
นางสาววาสนา นิลขาว
พนักงานบริการทั่วไป

กลุ่มกิจกรรมภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 34.239.148.127
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 4
วันนี้ 18
เมื่อวานนี้ 70
เดือนนี้ 156
ปีนี้ 3207
รวมทั้งหมด 3207
3 ตุลาคม 2566