บุคลากร [ลูกจ้างชั่วคราว]


นายทศพล ศรีพุฒ
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
นายณัฐพงษ์ กิ่งแก้ว
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
นางสาวเจนจิรา สุขคุ้ม
เจ้าหน้าที่สารวัตรนักเรียน
นายวรุตม์ หนูเนตร
เจ้าหน้าที่สารวัตรนักเรียน
นางสาวอิสราพร ภู่กลัด
เจ้าหน้าที่วิชาการ
นางสาววันเพ็ญ คำมี
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวสุคนธ์ นิลออ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวเสาวภา สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวฑิมพิกา เพ็งศรี
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นางสาวทิพย์มาศ จาบทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวจุฑามาศ สุดนุช
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางสาวยุพารัตน์ จาบทอง
เจ้าหน้าที่การเงิน
นายเอนก ลดิภาสกุล
รปภ.
นายสามารถ บุญคุ้มอยู่
พนักงานบริการทั่วไป
นายรุ่งอรุณ โตเจริญ
พนักงานบริการทั่วไป
นางสาววาสนา นิลขาว
พนักงานบริการทั่วไป
นางสาวสายฝน ปรีดีวงษ์
พนักงานบริการทั่วไป
นางกาญจนวรรณ ใจภูมิ
พนักงานบริการทั่วไป
นางทองสุข นิลขาว
พนักงานบริการทั่วไป
นางประกายดาว อินจันทร์
พนักงานบริการทั่วไป
นางมยุรี ฉุนหอม
พนักงานบริการทั่วไป
นายสมชาย ผิวทอง
พนักงานบริการทั่วไป
นายสรายุทธ โตเจริญ
พนักงานบริการทั่วไป

กลุ่มกิจกรรมภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 44.200.117.166
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 1
วันนี้ 15
เมื่อวานนี้ 58
เดือนนี้ 1880
ปีนี้ 2644
รวมทั้งหมด 2644
25 กันยายน 2566