บุคลากร [กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

นางหฤทัย อุดคำมี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวฌานีกร ปรารถนารักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายกนกศักดิ์ เนียมสุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายสมัคร พงษ์พุฒ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายมาโนช วิริยะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรวิภา สวนมะลิ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอิศรา อยู่หว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพรพิมล เรี่ยมสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสราวุธ กิ่งภาพ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสิริรัตน์ บุญมี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจารุวรรณ พงษ์พุฒ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิดาภา คงคาสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววารินทร์ พรหมอยู่
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวทัศนีย์ นารี
ครูชำนาญการ
นายณัฐพล ระวิ
ครูชำนาญการ
นายอัชฌา ราวิน
ครูชำนาญการ
นางสาวพิจิตรา เมฆประยูร
ครูชำนาญการ
นางสาวศรัลยา วงเอี่ยม
ครู
นายจักรี เบญจรัตน์ฉัตร
ครู
นายบัญญพนต์ เภาอ่อน
ครู
นางสาวอรณิชา ดิษทับ
ครู
นายศราวุธ ตั้งใจ
ครู
นางสาวนุรารัตน์ กรีอินทอง
ครู
นางสาวขวัญฤทัย บุญเฟื่อง
ครู
นายปฏิพล จันทร์แดง
ครูผู้ช่วย
นายธนวัฒน์ กลิ่นด้วง
ครูผู้ช่วย
นายฐิติวัฒน์ ใยดี
ครูผู้ช่วย

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 3.215.186.30
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 2
วันนี้ 10
เมื่อวานนี้ 88
เดือนนี้ 2,704
ปีนี้ 13,822
รวมทั้งหมด 23,707
31 พฤษภาคม 2567