โรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

คณะกรรมการสหวิทยาเขตตะพานหิน

นายทิว มนูญธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
ประธานสหวิทยาเขต

นายชัยชน หน่อมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า
รองประธานสหวิทยาเขต

นายภิญโญ ขาวพราย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา
กรรมการ

นายธีรวัช อุดคำมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา
กรรมการ

นางสาววรนารถ ตันพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
กรรมการ

นายธนพล ฉ่ำเพียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม
กรรมการ

...
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นางสาวเอมอร เสือปรางค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวันทีสถิตพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ

นางเมตตา พลประถม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายทิว มนูญธรรม
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนตะพานหิน

นางเมตตา พลประถม
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางนวพร เสริมศิริกาญจนา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล

นายณัฐวัตร รอดน้อย
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ด้านเนื้อหา : 4.9/5.0

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ : 4.9/5.0

ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ : 4.9/5.0

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.236.98.69
Online อยู่ : 2
วันนี้ 20
เมื่อวานนี้ 23
เดือนนี้ 134
ปีนี้ 134
รวมทั้งหมด 134
20 มิ.ย. 2564